Jak mówią Konstytucje, „Zgromadzenie Sióstr św. Dominika należy do wielkiej rodziny zakonnej, założonej przez św. Dominika. Zakon Kaznodziejski od początku został specjalnie ustanowiony dla głoszenia Słowa Bożego i zbawiania dusz. Dlatego wszystkie siostry, naśladując Chrystusa zwiastującego rzeszom Królestwo Boże, poświęcają się realizacji apostolskich zadań Kościoła. (…) W ramach Zakonu Dominikańskiego Zgromadzenie Sióstr św. Dominika, za Chrystusem, który został posłany do ubogich i źle się mających (por. Łk 4, 18; 3, 31), przyjmuje jako swój cel głoszenie prawdy Ewangelii najbardziej potrzebującym”. Cel ten Zgromadzenie realizuje zarówno w krajach katolickich, jak i na misjach. W zależności od potrzeb dominikanki podejmują nauczanie prawdy ewangelicznej, troskę o wychowanie oraz udzielają pomocy cierpiącym.

Zgromadzenie zostało założone przez Służebnicę Bożą matkę Kolumbę Białecką 8 sierpnia 1861 roku w Tarnobrzegu-Wielowsi (20 grudnia 2004 r. został promulgowany dekret o heroiczności jej cnót). Córką tego Zgromadzenia była m.in. bł. s. Julia Rodzińska OP, beatyfikowana przez Jana Pawła II w Warszawie 13 czerwca 1999 r. w gronie 108 męczenników II wojny światowej. Obecnie siostry pracują w ponad 50 klasztorach w Polsce, na Białorusi i Ukrainie, we Włoszech, Kamerunie, na Syberii, a także w Kanadzie i Stanach Zjednoczonych.

Kontakt

Dom Generalny
Al. Kasztanowa 36
30-227 Kraków
tel. 12 425 24 05
dominikanki.pl
e-mail