Niekiedy można odnieść wrażenie, że dziś powtarza się to, co się wydarzyło w mieście Babel: podziały, niezdolność do wzajemnego zrozumienia, rywalizacja, zazdrość, egoizm.

Według opowiadania biblijnego, rozproszenie ludów i pomieszanie języków zaczęło się podczas wznoszenia wieży Babel – owocu pychy i dumy człowieka, chcącego zbudować o własnych siłach, bez pomocy Boga, „miasto i wieżę, której wierzchołek będzie sięgał nieba” (Rdz 11,4). W dniu Pięćdziesiątnicy te podziały zostają przezwyciężone. Nie ma już dumy w stosunku do Boga ani zamknięcia jednych na drugich, ale jest otwarcie na Boga, jest wychodzenie, by głosić Jego Słowo. Jest nowy język, język miłości, który Duch Święty wlewa w serca (por. Rz 5,5); język, który wszyscy mogą zrozumieć i który, jeśli zostanie przyjęty, może być wyrażany w każdym rodzaju życia i w każdej kulturze. Język Ducha, język Ewangelii jest językiem jedności zachęcającym do przezwyciężania barier i obojętności, podziałów i kontrastów. Wszyscy powinniśmy zadać sobie pytania: W jaki sposób pozwalam Duchowi Świętemu, by mnie prowadził do tego, aby moje życie i moje świadectwo wiary było świadectwem jedności i komunii? Czy wnoszę słowo pojednania i miłości, jakim jest Ewangelia, do środowisk, w których żyję? Niekiedy można odnieść wrażenie, że dziś powtarza się to, co się wydarzyło w mieście Babel: podziały, niezdolność do wzajemnego zrozumienia, rywalizacja, zazdrość, egoizm. Co robię ze swoim życiem? Czy buduję wokół siebie jedność? Czy też tworzę podziały gadaniną, krytykowaniem, zazdrością? Co robię? Zastanówmy się nad tym. Nieść Ewangelię oznacza żyć pojednaniem, przebaczeniem, pokojem, jednością, miłością, które daje nam Duch Święty i je głosić. Pamiętajmy słowa Jezusa: „Po tym wszyscy poznają, żeście uczniami moimi, jeśli będziecie się wzajemnie miłowali” (J 13,35).

Franciszek

Fragmenty przemówienia papieża Franciszka w czasie audiencji generalnej (22 maja 2013 roku).

Tekst z książki „Dom dla duszy. Kościół według papieża Franciszka” wydanej przez Wydawnictwo W drodze.