Na jaki temat o. Gałuszka napisał pracę? Czym o. Tomasz zajmuje się na co dzień? Jaki był wynik obrony?

Na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu 7 grudnia miała miejsce publiczna obrona rozprawy doktorskiej z teologii o. Tomasza Gałuszki OP. Praca zatytułowana „Piękny Bóg, piękny Człowiek. Zło z perspektywy teologii piękna Tomasza z Akwinu” została napisana pod kierunkiem ks. prof. dr. hab. Piotra Roszaka z Wydziału Teologicznego UMK. Recenzentami byli bp dr hab. Michał Janocha, prof. UW, ks. prof. dr hab. Jerzy Szymik z Uniwersytetu Śląskiego i ks. dr hab. Robert Woźniak, prof. UPJPII.

W rozprawie, która ukazała się w 2021 roku nakładem Wydawnictwa „W drodze”, o. Gałuszka, wykorzystując podejście narracyjne szkoły Annales, rekonstruuje Tomaszową teologię piękna. Przeciwstawia się przy tym estetyzacji teologii, broniąc teologii estetycznej, to znaczy również takiej, która nie może pominąć milczeniem tego, co brzydkie i szpetne. W tej perspektywie proponuje umieścić rozważania na temat zła (jako naruszonego piękna) i Odkupienia. Na kanwie swojego doktoratu o. Gałuszka nagrał serię video na dominikanie.pl.

Z radością ogłaszamy, że od dziś ojciec Tomasz Gałuszka może się też cieszyć doktoratem z teologii obronionym z wyróżnieniem. Ojcu Tomaszowi gratulujemy!

O. Tomasz Gałuszka OP urodził się w 1978 r. W 2004 r. zdobył stopień magistra teologii, ze specjalizacją historii teologii średniowiecznej. W 2009 r. na Uniwersytecie Jagiellońskim obronił z wyróżnieniem rozprawę doktorską „Tomasza z Akwinu Lectura super Matheum, cap. I-II. Studium historyczne i edycja tekstu”. Monografia ta została opublikowana i w 2012 r. zdobyła główną nagrodę „Studiów Źródłoznawczych” im. prof. Stefana Kuczyńskiego (PAN) dla najlepszych polskich książek z dziedziny źródłoznawstwa i nauk pomocniczych historii oraz książkowych edycji źródłowych z zakresu średniowiecza i okresu nowożytnego do końca XVIII w. Tytuł naukowy doktora habilitowanego w zakresie historii Rada Wydziału Historii i Dziedzictwa Kulturowego UPJPII w Krakowie nadała o. Tomaszowi 19 lutego 2016 r.

W 2010 r. o. Tomasz Gałuszka OP podjął pracę w Instytucie Historii UPJPII w Krakowie. Został wykładowcą w Kolegium Teologiczno-Filozoficznym Polskiej Prowincji Dominikanów, objął także funkcję dyrektora Dominikańskiego Instytutu Historycznego w Krakowie. Od 2013 r. jest członkiem Międzynarodowej Komisji Historii i Studiów nad Chrześcijaństwem przy Polskiej Akademii Umiejętności. Od 2019 r. należy do komisji historycznej krakowskiego oddziału Polskiej Akademii Nauk.

Specjalizuje się w historii inkwizycji i nowych ruchach religijnych w średniowieczu. Jego zainteresowania naukowe obejmują również papiestwo i zakony mendykanckie w XIV w. oraz paleografię łacińską, epigrafikę i kodykologię. Trzykrotny laureat konkursu „Studiów Źródłoznawczych” im. prof. Stefana Kuczyńskiego (IH PAN) dla najlepszych polskich książek z dziedziny źródłoznawstwa i nauk pomocniczych historii oraz książkowych edycji źródłowych z zakresu średniowiecza i okresu nowożytnego do końca XVIII w.

W październiku 2019 r. został odznaczony przez Prezydenta RP, Brązowym Krzyżem Zasługi. Na co dzień mieszka w Krakowie.