Cd. prac renowacyjnych w naszym kościele w Witebsku

Prace zostały sfinansowane ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego Rzeczpospolitej Polskiej oraz Polskiej Prowincji Dominikanów.

Renowacja dominikańskiej świątyni trwa od kilu lat. „W tym roku wykonaliśmy renowację południowej ściany prezbiterium, frontowej elewacji prawej wieży do pierwszego gzymsu oraz fragmentów elewacji do pierwszego gzymsu na obydwu wieżach nad dachem naw bocznych.” – mówi ojciec Krzysztof Kocjan, przełożony wspólnoty dominikanów w Witebsku.

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego przekazało  na ten cel 40 tysięcy zł., a Polska Prowincja Zakonu Kaznodziejskiego – 15 tysięcy zł.

Kościół św. Barbary powstał pod koniec XVIII wieku, a w następnych stuleciach został przebudowany w stylu neoromańskim.  Projekt rozbudowy wykonał Wiktor Junosza Piotrowski, który projektował m.in. gmach kancelarii Prezesa Rady Ministrów w Warszawie.

Po zwycięstwie rewolucji bolszewickiej świątynię zamknięto i zamieniono na magazyn nawozów sztucznych. W 1990 roku zrujnowany kościół zwrócono wiernym. Opiekę nad świątynią powierzono dominikanom, którzy po przerwie spowodowanej kasatą zakonu przez władze carskie w 1832 roku, powrócili na te ziemie.

W latach 1999-2011 kościół św. Barbary pełnił jednocześnie funkcję katedry diecezji witebskiej.