Relacja z przebiegu Kapituły Generalnej Dominikanów w Bien Hoa w Wietnamie (cz. 3).

W drugim dniu kapituły rozpoczęły się obrady w komisjach tematycznych. Bracia zostali podzieleni na siedem komisji, które noszą następujące nazwy: 1. Synergia: życie-misja: wyzwania i odnowa życia braterskiego. (Uczestniczą w niej br. Paweł Kozacki i br. Angelik Kicuła) 2. Synergia: życie-misja: wyzwania i odnowa głoszenia. 3. Powołania, bracia kooperatorzy i formacja. (Uczestniczy w niej br. Mikołaj Luchok) 4. Solidarność i współpraca. 5. Władza w Zakonie i promocja rodziny dominikańskiej. (Uczestniczą w niej bracia Jarosław Głodek i Wojciech Delik) 6. Studia, centra studiów i instytucje pod bezpośrednim zarządem generała Zakonu. 7. Konstytucje i zarządzenia. W środę komisje spotkały się dwukrotnie: na sesji przedpołudniowej i popołudniowej.

Pozostały czas wypełniły przygotowania do wyboru Generała Zakonu. Wszyscy uczestnicy są zobowiązani do dyskrecji i nie wolno im rozpowszechniać żadnych informacji o proponowanych kandydatach czy toczonych dyskusjach. Podajemy zatem tylko opis procedury, która trwać będzie do soboty.

  • I sesja (środa 10 VII) odbywa się w grupach językowych. Po wstępnej rozmowie każdy z członków grupy wypisuje na kartce od jednego do pięciu nazwisk kandydatów. Następnie odbywa się dyskusja nad każdym kandydatem. Po jej zakończeniu odbywa się ponowne głosowanie, w wyniku którego wyłoniona zostaje lista pięciu nazwisk, którą przewodniczący grupy przekazuje przewodniczącemu kapituły.
  • II sesja (środa 10 VII) odbywa się w grupach regionalnych i ma analogiczny przebieg jak opisana powyżej sesja w grupach językowych.
  • Spotkanie Komitetu Sterującego, który tworzy kompletną listę nazwisk zaproponowanych w grupach językowych i grupach regionalnych. Komitet przygotowuje również trzy pytania, które posłużą jako baza dla prezentacji zaproponowanych braci w czasie tractatusu.
  • W czasie III sesji (czwartek, 11 VII) drugi raz spotkają się grupy językowe. Uczestnicy dyskutują nad każdym kandydatem z listy podanej przez Komitet sterujący, a następnie każdy członek grupy proponuje na piśmie maksymalnie pięć nazwisk braci, z którymi chciałby się spotkać w czasie trzeciego spotkania w grupie językowej. W ten sposób powstaje lista pięciu braci, która zostaje przekazana przewodniczącemu kapituły.
  • IV sesja (czwartek, 11 VII) to ponowne spotkanie grupy językowej, która decyduje, z którym kandydatem grupa chce się spotkać. Bracia wysłuchują zaproszonych kandydatów, zadając im dowolne pytania. Na zakończenie grupa wybiera w tajnym głosowaniu, kogo chce wysłuchać w trakcie tractatusu. Pięć nazwisk, które pojawiły się największą ilość razy, zostaje podane do wiadomości przewodniczącego kapituły.
  • Tractatus (piątek, 12 VII) to spotkanie plenarne braci, w czasie którego kapitularze wysłuchują kandydatów z przygotowanych wcześniej list. Kandydaci w ciągu dziesięciu minut mogą się przedstawić członkom kapituły, korzystając z pytań przygotowanych przez komitet sterujący. Następnie wszyscy członkowie Kapituły mogą zadawać pytania. Po wysłuchaniu wszystkich pytań, kandydaci odpowiadają przez maksymalnie dziesięć minut. Po takiej prezentacji, kandydat opuszcza pomieszczenie, a plenum podejmuje dyskusję nad nim. Tractatus kończy się modlitwą do świętego Dominika.
  • Wybory (sobota, 13 VII) Po odprawieniu mszy św. o Duchu Świętym, zebrani na Kapitule bracia przystępują do głosowania. Każdy posiadający głos czynny wypisuje kartkę z jednym nazwiskiem. Najwyższym przełożonym dominikanów zostaje brat, który uzyska ponad połowę głosów.