Organizatorami byli białoruscy dominikanie.

Dominikanie na Białorusi, w Mohylewie, 6 października 2018 roku, zorganizowali Drugi Kongres Różańcowy, pod hasłem: „Święty Tomasz z Akwinu, wielki i bliski”. Zaproszonych zostało czterech prelegentów, których zadaniem było wesprzeć formację duchową i intelektualną osób modlących się na różańcu. Przybyło ponad 300 osób z wielu parafii na Białorusi. Przyjechała nawet jedna osoba z Petersburga.

Spotkanie rozpoczęło się od przedstawienia przez ojca Witalija Sapiehę OP sylwetki św. Tomasza, Doktora Kościoła, w kontekście czasów, w których żył. Prelegent zaproponował, by naśladować św. Tomasza w pracowitości, milczeniu, rozważaniu i modlitwie. Drugi wykład wygłosił ojciec  Michał Jermaszkiewicz OP, który zaprezentował przetłumaczoną przez siebie z łaciny na język białoruski i wydaną z okazji Kongresu książkę, „Komentarze św. Tomasza do Modlitw: Ojcze nasz, Zdrowaś Mario i Credo”. Książka ta ukazuje wielkie bogactwo i głębię modlitw, którymi posługujemy się, modląc się na różańcu. Trzeci wykład przypadł w udziale historykowi, panu Alesiowi  Żłudko, który przetłumaczył z języka polskiego na białoruski, i zaprezentował książkę prof. Stefana Swieżawskiego „Święty Tomasz na nowo odczytany”. Tłumacz podkreślił, że wiele lat temu lektura tej książki, pozwoliła mu zbliżyć się do Boga. Zachęcał, byśmy przyjaźnili się z Mądrością Bożą, do której prowadzi prawdziwa filozofia. Czwartym prelegentem był o. Marian Hanusek OP, który jako gość specjalny przyleciał na kongres z Warszawy. Temat jego wykładu brzmiał: „Święty Tomasz – uczeń i nauczyciel. Miłość do Pisma Świętego”.  Na podstawie myśli św. Tomasza zaproponował dominikańską wersję Lectio Divina, na którą składa się: chętne słuchanie Słowa Bożego. Przyjmowanie Słowa z wiarą, by mogło w nas zamieszkać. Ustawiczne rozważanie Słowa, które w nas mieszka. Dzielenie się tym Słowem z innymi napominając, głosząc i siejąc zapał. Wypełniać to Słowo w swoim życiu. 

Nieodłącznym momentem Kongresu była modlitwa różańcowa z komentarzami, w których zawarte były krótkie zdania z Pisma Świętego pomagające w rozważaniu tajemnic. Każdy uczestnik Kongresu otrzymał darmowy pakiet, w którym znalazły się wspomniane wyżej dwie książki, torba, koszulka, kubek, notes i długopis z kongresowym logo oraz z przypomnieniem duchowego opiekuna, świętego Tomasza z Akwinu. Był też czas na składanie świadectw o otrzymanych łaskach przez wstawiennictwo Maryi, Królowej Różańca Świętego – tej, która, według nich, prowadzi do Jezusa. Dla wszystkich uczestników przygotowano obiad.

Na zakończenie Kongresu odbyła się uroczysta Eucharystia, którą celebrowali dwaj białoruscy hierarchowie: biskup Aleksander Jaszewski i biskup Aleg Butkiewicz, oraz kilkunastu kapłanów. Organizatorzy Kongresu wyrażają wdzięczność Panu Bogu, sponsorom i tym, którzy wspierali to dzieło modlitwą. Są również wdzięczni siostrom dominikankom klauzurowym z Gródka w Krakowie, Św. Anny, Radoń, Wilna i Droghedy oraz wielu innym modlącym się przyjaciołom. Kongres był też okazją do integracji dominikańskiej rodziny na Białorusi. Uczestniczyło w nim siedmiu braci dominikanów, siostry dominikanki z Mińska i Bobrujska oraz nasi tercjarze. Za rok zapraszamy wszystkich chętnych na Kongres Różańcowy ze św. Ludwikiem M. Grignion de Montfort i bł. Fra Angelico oraz jego sztuką.