Imię trzecie, Syn Boży.

JEZUS CHRYSTUS SYN BOŻY ZBAWICIEL – IESOUS CHRISTOS THEOU YIOS SOTER. ICHTYS to znaczy RYBA. 

Jaka symbolika zdominowała w Kościele pierwotną symbolikę ryby, dziś niemal zapomnianą, tak że RYBA jest obecnie traktowana w chrześcijaństwie jako znak naszej przynależności do Chrystusa?

Syn Boży, w którym nam udzielane jest Boże synostwo

Spójrzmy na trzeci tytuł naszego zapisu: Syn Boży. Zacznijmy od przestrogi przed antropomorfizowaniem. Każdy z nas jest synem lub córką swojego ojca i matki i jako taki od samego początku równy jest swoim rodzicom w człowieczeństwie – ponieważ moi rodzice są ludźmi, zatem i ja jestem człowiekiem. Zarazem jako syn moich rodziców jestem od nich co najmniej o te kilkanaście lat młodszy; początkowo byłem mały i potrzebowałem ich opieki i wychowania.

Odnieśmy te uwagi do Syna Bożego. Ponieważ On jest naprawdę (a nie tylko symbolicznie) Synem Bożym, od zawsze jest równy w bóstwie swojemu Ojcu. Ponieważ jest Bogiem prawdziwym, nie jest młodszy ani w czymkolwiek mniejszy od swojego Ojca, ale jest Mu współwieczny. Nigdy  nie musiał  dorastać  ani w czymkolwiek  się doskonalić, bo On – będąc Synem Bożym – od zawsze jest Bogiem prawdziwym i nieskończonym.

W dwóch szczególnie doniosłych sytuacjach – podczas chrztu w Jordanie oraz na Górze Przemienienia – głos Ojca nazywa Go Synem Umiłowanym i Synem Jednorodzonym. On sam mówił, że jeden tylko Ojciec zna Go naprawdę, podobnie jak tylko On jeden zna swojego Ojca, dlatego tylko On, Syn Boży, może objawić ludziom swojego Ojca (por. Mt 11, 27). Znamienne, że pierwszą prawdą, od której apostoł Paweł zaczął głoszenie Ewangelii, było to, że, „Jezus jest Synem Bożym” (Dz 9, 20).

Po to zaś Syn Boży stał się człowiekiem (Synem Człowieczym!), „żeby rozproszone dzieci Boże zgromadzić w jedno” (J11, 52).W jedno ze Sobą! Abyśmy mogli stać się uczestnikami Jego Boskiej natury (por. 2  P 1, 4)  i Jego jedynego Bożego synostwa: „Na dowód zaś tego, że jesteście synami, Bóg wysłał do serc naszych Ducha Syna swego, który woła: Abba, Ojcze! A zatem nie jesteś już niewolnikiem, lecz synem. Jeżeli zaś synem, to i dziedzicem z woli Bożej” (Ga 4, 6-7; por. Rz 8, 14-17). Dopiero w niebie będziemy mogli jako tako zrozumieć, jak niesamowicie zostaliśmy obda­rzeni przez Syna Bożego!

Tekst z „Tropy Lednickie. Dzieło i program Jana Pawła II”.

fot. Oc Gonzalez / Unsplash