Ojciec Grzegorz Kluz, przeor lubelskich dominikanów, podpisał 28 grudnia umowę o dofinansowanie projektu „Klasztor w sercu miasta – adaptacja zachodniego skrzydła klasztoru Ojców Dominikanów w Lublinie na cele klubu samopomocy”. Przedsięwzięcie to jest w ramach Osi Priorytetowej 13 Infrastruktura społeczna, Działania 13.2 Infrastruktura usług społecznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Całkowity koszt projektu wynosi: 1.832.291,81 zł. Kwota dofinansowania ze środków […]

Tym razem na zachodnie skrzydło.

Ojciec Grzegorz Kluz, przeor lubelskich dominikanów, podpisał 28 grudnia umowę o dofinansowanie projektu „Klasztor w sercu miasta – adaptacja zachodniego skrzydła klasztoru Ojców Dominikanów w Lublinie na cele klubu samopomocy”.

Przedsięwzięcie to jest w ramach Osi Priorytetowej 13 Infrastruktura społeczna, Działania 13.2 Infrastruktura usług społecznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

Całkowity koszt projektu wynosi: 1.832.291,81 zł. Kwota dofinansowania ze środków unijnych, to: 1.539.151,78 zł.

Celem projektu jest poprawiona dostępność i jakość usług społecznych dla osób wykluczonych społecznie lub zagrożonych wykluczeniem z terenu dzielnicy Stare Miasto i terenów przyległych w Lublinie poprzez rozwój środowiskowych form pomocy i samopomocy w formie klubu samopomocy.

Projekt adaptacji zachodniego skrzydła klasztoru stanowi drugi etap realizacji koncepcji rewitalizacji całego klasztoru i obejmuje prace remontowo-konserwatorskie całego budynku, montaż instalacji oraz podstawowe wyposażenie sal.