Szkice o Erazmie z Rotterdamu.

W serii „Biblioteka Instytutu Tomistycznego. Teksty i studia” ukazała się najnowsza książka prof. Juliusza Domańskiego, Erasmiana minora. Studia i szkice o pisarstwie filozoficznym i religijnym Erazma z Rotterdamu, wydana wspólnie przez Instytut Filologii Klasycznej Uniwersytetu Warszawskiego oraz Instytut Tomistyczny.

Książka jest zbiorem tekstów poświęconych Erazmowi z Rotterdamu i jego koncepcji filozofii, historiozofii oraz  dziełu Podręcznik żołnierza Chrystusowego. Poszczególne artykuły różnią się formą i rodzajem literackim: obok krótkich rozpraw i szkiców są tu też bardziej obszerne studia. Wszystkie łączy jedno: są owocem kilkudziesięciu lat pracy prof. Juliusza Domańskiego nad mniej znanymi motywami myśli Erazma.

Zajrzyj do spisu treści

Jak zauważa sam autor, „Chrześcijaństwo jako »filozofia Chrystusa« to dla Erazma, po pierwsze, moralne przesłanie Ewangelii, po drugie – możliwie najpełniejsze urzeczywistnianie tego posłania w osobowościach, postawach i życiu chrześcijan. Erazm nie odrzuca bynajmniej tych elementów ewangelicznego przesłania, którym by można nadać nazwę teoretycznych, nie odrzuca, inaczej mówiąc, chrześcijańskich dogmatów. Nie należy, jak to czyniono nieraz, upatrywać w nim ani przedstawiciela chrześcijaństwa bezwyznaniowego, ani tym bardziej przedstawiciela, avant la lettre, etyki niezależnej, ani nawet prekursora oświeceniowej religii racjonalnej i oświeceniowego deizmu”.

Juliusz Domański – wybitny polski humanista, historyk filozofii (zwłaszcza późnego średniowiecza i wczesnego renesansu) oraz filolog klasyczny (o specjalizacji neolatynistycznej). Wieloletni profesor Instytutu Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk oraz Instytutu Filologii Klasycznej Uniwersytetu Warszawskiego (obecnie na emeryturze).

Publikację można zakupić za pośrednictwem Wydawnictwa W drodze.