Obronił rozprawę doktorską z liturgiki w Papieskim Instytucie Liturgicznym w Rzymie.

Praca nowego doktora Polskiej Prowincji Zakonu Kaznodziejskiego dotyczyła pierwotnej liturgii dominikańskiej, a dokładniej – proklamacji Ewangelii oraz formowania się oficjum zakonu braci kaznodziejów (ecclesiasticum officium secundum ordinem fratrum praedicatorum).

Przedmiotem pracy doktorskiej był tekst księgi Ewangeliarza, czyli jednej z ksiąg zawartej w słynnym manuskrypcie (XIV L1), zwanym Prototypem, przechowywanym w Archiwum Zakonu w klasztorze św. Sabiny.

Oprócz analizy do tekstu księgi (pod względem historycznym, kodykologicznym oraz liturgicznym) praca zawiera także wydanie krytyczne Ewangeliarza oraz listy perykop Ewangelii (incipit evangeliorum), pierwsze w historii badań nad manuskryptem.

W publicznej obronie rozprawy, która odbyła się 26 maja w Ateneum św. Anzelma na rzymskim Awentynie, wzięli udział rodzice ojca Jurczaka, profesorowie, studenci Instytutu oraz znajomi i współbracia kandydata. Widoczna była zwłaszcza obecność dominikanów, którzy przybyli licznie zarówno z Polski jak i z pobliskiego klasztoru św. Sabiny.

Podczas obrony zarówno promotor, prof. Renato De Zan, jak i recenzenci: prof. Giuseppe Midili O. Carm. oraz prof. Juan Pablo Rubio OSB podkreślali wysoką jakość pracy, która – według słów promotora – plasuje się wśród najlepszych doktoratów Papieskiego Instytutu Liturgicznego w historii.

W oczach komisji uznanie zyskały także zdolności badawcze i dydaktyczne kandydata. Przyznając mu tytuł, członkowie komisji podkreślili, że ocena końcowa nie mogłaby być inna niż summa cum laude. Nie dziwi więc fakt, że ojciec Jurczak został zaproszony do prowadzenia zajęć na tej renomowanej rzymskiej uczelni od przyszłego roku akademickiego.

Ojciec Jurczak urodził się w 1980 roku w Bielsku-Białej. Po uzyskaniu stopnia inżyniera na Politechnice Poznańskiej wstąpił do Zakonu Kaznodziejskiego w 2002 roku. W roku 2008 złożył śluby wieczyste, a rok później przyjął święcenia kapłańskie. Podczas pobytu w Rzymie był kantorem i liturgistą klasztoru św. Sabiny. Obecnie jest prezesem Fundacji Dominikański Ośrodek Liturgiczny oraz członkiem międzynarodowej komisji liturgicznej Zakonu.