Chcemy wesprzeć kaznodziejów w ich powołaniu do uczenia się, jak stawać się sługami Prawdy w świecie – pisze generał Zakonu Kaznodziejskiego.

Drodzy Bracia!

Studiować, głosić i zakładać klasztory! Świeżo po świętowaniu Jubileuszu zatwierdzenia naszego Zakonu, gdy na nowo radujemy się z bycia posłanymi na głoszenie Ewangelii, mogę promulgować nasze nowe Ratio Studiorum Generalis.

Jesteśmy posłani – jako uczniowie i poszukiwacze Boga – by głosić Dobrą Nowinę o Królestwie Bożym, które jest bliskie. Jesteśmy uczniami, którzy budują swoje życie na słuchaniu Słowa, na znajdowaniu radości w cudownej tajemnicy Boga, który słucha swego ludu, wreszcie na zwróceniu się do Niego, by w pełni objawiła się i wypełniła Jego obietnica przymierza. Jesteśmy uczniami, którzy dzień po dniu, opierając się na kontemplatywnym studiowaniu Słowa i tradycji Kościoła, niestrudzenie chcą rozpoznawać znaki czasów, począwszy od przyjaźni ofiarowanej im przez Tego, który jest Drogą, Prawdą i Życiem.

Będąc uczniami w Jego szkole, jesteśmy jednocześnie poszukiwaczami Boga, którzy wychodzą na spotkanie wszystkich, którzy szukają prawdy, podejmują z nimi dialog i studiują wraz z nimi, tak jak pierwsi bracia wysłani przez Dominika na uniwersytety. „Nasz umysł ma być otwarty zarówno na Ducha Bożego, jak i serca ludzi, do których zwracamy się ze słowem, a światło, miłość oraz moc Ducha Pocieszyciela będą stawać się jego udziałem. Trzeba zatem, by bracia umieli rozpoznawać działanie Ducha Świętego wśród ludu Bożego i dostrzegać skarby ukryte w różnych formach ludzkiej kultury. Przez to ujawnia się w pełniejszy sposób natura samego człowieka oraz stają otworem nowe drogi ku prawdzie” (KKZ 99, II).

Tak, nasz Zakon mógł zostać stworzony dla studiowania, ponieważ jest w pełni przeznaczony do głoszenia Słowa Bożego (por. Konstytucja podstawowa, III).

Niniejsze Ratio, którego oryginalny i zatwierdzony tekst sporządzono w języku angielskim, zastępuje dotychczas obowiązujący dokument, zatwierdzony przez brata Timothy’ego Radcliffe’a w roku 1993. Jest ono owocem intensywnego dialogu w obrębie całego Zakonu. Chciałbym wyrazić moją głęboką wdzięczność wszystkim, którzy przyczynili się do jego powstania. Chcąc wesprzeć kaznodziejów w ich powołaniu do uczenia się, jak stawać się sługami tajemnicy Prawdy w świecie, nowe Ratio stawia w samym sercu studiowania słowo Boga.

Opierając się na długiej i wspaniałej tradycji studiowania w naszym Zakonie, począwszy od wielkich mistrzów: Alberta i Tomasza, aż po nam współczesnych, Ratio proponuje metodę, która wskazuje zarówno na wymagania kontemplatywnego studium, jak i na to, w jaki sposób studium jest kluczowe dla pełnej realizacji powołania do bycia kaznodzieją. Dokument formułuje pewne podstawowe zasady wspólne dla wszystkich, podkreślając jednocześnie, że każda prowincja powinna przełożyć je na swój własny kontekst kulturowy i dostosować je do specyfiki powołań braci kleryków i braci kooperatorów, złączonych w tej samej dynamice posługiwania ewangelizacji.

Dzięki temu dialog, zapoczątkowany podczas opracowywania niniejszego Ratio, będzie mógł trwać, uwzględniając zarówno międzykulturową rzeczywistość naszego Zakonu, jak i komplementarność powołań w obrębie Zakonu, zawsze mając za cel stworzenie silniejszej «kultury studiowania», która podtrzymuje projekt kaznodziejski. Kultury, która jest z jednej strony zakorzeniona w wierności tradycji Kościoła, a jednocześnie daje odwagę spotkania i dialogu ze współczesnymi formami wiedzy, odkrywając, w jaki sposób – we współczesnych kontekstach – umieścić głoszenie Ewangelii w przyjaźni braterstwa.

Studiować, głosić i zakładać klasztory. Promulgując niniejsze Ratio Studiorum, raz jeszcze chcę wyrazić nadzieję, że pomoże ono każdemu z nas i wszystkim naszym wspólnotom w pogłębieniu i wyrażeniu radości z bycia głosicielami w kontemplacyjnym studiowaniu Prawdy.

br. Bruno Cadoré
generał Zakonu

7 marca 2017 r.

Tłumaczenie z języka angielskiegoPiotr Andrzej Górski.

fot. Maciej Grabski