Kogo jeszcze generał dominikanów zaprosił do Bolonii?

Prawo zakonne dominikanów przewiduje aktualnie trzy typy kapituł generalnych: prowincjałów, definitorów (delegatów wybranych na kapitułach prowincjalnych) i wyborczą (największa z wszystkich: prowincjałowie i definitorzy wspólnie spotykają się by wybrać nowego generała).

Odbywają się one rotacyjnie co trzy lata. Obecna kapituła jest kapitułą prowincjałów. To oni oraz część wikariuszy prowincjalnych (przełożonych wikariatów prowincjalnych – mniejszych jednostek terytorialnych zależnych bezpośrednio od poszczególnych prowincji) mają prawo głosu w głosowaniach.

Jednak na prowincjałach i wikariuszach prowincjalnych kapituła się nie kończy. Generał ma prawo zaprosić gości, którzy, nie mając prawa głosu w głosowaniach, uczestniczą w dyskusjach oraz pracach poszczególnych komisji.

Kogo w tym roku zaprosił generał, ojciec Bruno Cadoré? Niespodzianek za bardzo nie było, bo jest w miarę oczywiste, czyje głosy powinni usłyszeć członkowie kapituły. Po pierwsze jest dwóch braci zakonnych: Roberto z Argentyny i Mariusz z Warszawy.

Warto tu wyjaśnić, że u dominikanów, którzy w świetle prawa kanonicznego są zakonem kleryckim, funkcje przełożonych mogą sprawować jedynie wyświęceni kapłani. Zatem wśród prowincjałów nie znajdzie się ani jeden brat współpracownik – stąd obecność ich reprezentantów jest uzasadniona.

Następnie zaproszono dwie reprezentantki mniszek dominikańskich oraz po jednym przedstawicielu fraterni świeckich i fraterni kapłańskich. To w tym punkcie możemy mówić o pewnej nowości (trochę jak z nowymi dyscyplinami na olimpiadzie), ponieważ po raz pierwszy w sali kapitulnej zasiada ksiądz diecezjalny, należący do fraterni dominikańskiej.

Mamy więc już obecnych przedstawicieli trzech gałęzi Zakonu Kaznodziejskiego. Bracia nie mogą tworzyć prawa, które wiązałoby w jakikolwiek sposób mniszki i świeckich dominikanów, ze względu na ich odrębność. Ponieważ jednak podlegają generałowi, a bracia zobowiązani są do opieki i współpracy z nimi, ich głos jest bardzo cenny.

W końcu można wyliczyć reprezentantów rodziny dominikańskiej: dwie siostry z zakonów czynnych, żyjących charyzmatem św. Dominika oraz przedstawiciela Młodzieży Dominikańskiej.

Oprócz tego są reprezentanci instytucji i domów pod bezpośrednim zarządem Generała (np. Szkoła Biblijna w Jerozolimie, klasztor przy Angelicum) oraz wybrani asystenci generała, np. znany z tegorocznej Lednicy, asystent ds. życia apostolskiego ojciec Orlando Rueda Acevedo, promotor ds. komunikacji społecznej, Eric Salobir oraz asystenci regionalni, wśród których ojciec Krzysztof Popławski. No i last but not least, konsultant ds. prawa kanonicznego.