Dokument podpisali w Kijowie przełożeni dominikanów na Ukrainie i w Polsce.

Podczas kapituły generalnej Zakonu w 2010 roku w Rzymie zdecydowano, by wikariaty generalne przestały być zarządzane wprost przez Generała Zakonu, albo usamodzielniły się jako wice-prowincje lub prowincje, bądź też stały się wikariatami konkretnej prowincji.

W ten sposób dotychczasowy Wikariat Generalny Ukrainy stał się wikariatem Polskiej Prowincji Zakonu Kaznodziejskiego. Protokół zdawczo-odbiorczy między Wikariatem Generalnym Ukrainy i Polską Prowincją podpisali 6 czerwca w Kijowie: przełożony polskich dominikanów ojciec Paweł Kozacki i przełożony ukraińskiego wikariatu ojciec Jacek Dudka.

Ceremonia odbyła się w kijowskim klasztorze. Przybyli na nią przedstawiciele pozostałych czterech klasztorów na Ukrainie: z Czortkowa, Fastowa, Jałty i Lwowa. Wcześniej, w kaplicy św. Jacka kijowskiego konwentu odprawiono mszę świętą.