Został doktorem habilitowanym w zakresie historii.

Tytuł przyznała mu 19 lutego Rada Wydziału Historii i Dziedzictwa Kulturowego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie na podstawie pozytywnej opinii komisji habilitacyjnej. To pierwszy w dziejach polskich dominikanów habilitacja w dziedzinie historii.

Główną podstawą do uzyskania habilitacji były: monografia naukowa, zatytułowana „Henry Harrer`s Tractatus contra Beghardos. The Dominicans and Early Fourteenth Century Heresy in Lesser Poland” [(Studia i Źródła Dominikańskiego Instytutu Historycznego, t. 14) Kraków 2015] oraz seria studiów na temat polskiej prowincji dominikanów w XIV wieku.

Ojciec Tomasz Gałuszka pochodzi z Jarosławia, ma 37 lat. Do Zakonu Kaznodziejskiego wstąpił w 1999 roku, a pięć lat później przyjął święcenia kapłańskie. Od 15 lat mieszka w krakowskim klasztorze – najstarszym konwencie Polskiej Prowincji Dominikanów.

W 2004 roku na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II obronił pracę magisterską na temat XIII-wiecznych dominikańskich komentarzy do Psalmów, a w 2009 – na Uniwersytecie Jagiellońskim rozprawę doktorską, zatytułowaną „Tomasza z Akwinu Lectura super Matheum. Studium historyczne i edycja tekstu”. Rozprawa ta została opublikowana i w 2012 roku zdobyła główną nagrodę „Studiów Źródłoznawczych” im. prof. Stefana Kuczyńskiego dla najlepszych polskich książek z dziedziny źródłoznawstwa.

Od 2010 roku jest adiunktem w Katedrze Historii Starożytności i Średniowiecza na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II, gdzie prowadzi wykłady oraz ćwiczenia z historii powszechnej, historii Polski i Kościoła w średniowieczu, archiwistyki i historii papiestwa. Wykłada również w naszym Kolegium Teologiczno-Filozoficznym, gdzie prowadzi zajęcia z historii Kościoła i Zakonu w średniowieczu oraz metodyki pracy naukowej.

Jest też dyrektorem Dominikańskiego Instytutu Historycznego w Krakowie. W 2013 roku otrzymał nominację do Międzynarodowej Komisji Historii i Studiów nad Chrześcijaństwem przy Polskiej Akademii Umiejętności. Warto zaznaczyć, że jest najmłodszym członkiem tej najstarszej i najważniejszej polskiej świeckiej organizacji.

fot. Maciej Chanaka OP