Został doktorem habilitowanym nauk prawnych ze specjalnością prawa kanonicznego.

Tytuł przyznała mu 29 września Rada Wydziału Prawa Kanonicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie na podstawie pozytywnej opinii komisji habilitacyjnej. Jest pierwszym bratem Polskiej Prowincji Zakonu Kaznodziejskiego, który uzyskał habilitację w tej dziedzinie.

Ojciec Piotr Skonieczny przed wstąpieniem do Zakonu skończył prawo na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie oraz aplikację sądową. Po wstąpieniu do Zakonu skończył teologię w Kolegium Filozoficzno-Teologicznym w Krakowie i uzyskał doktorat z prawa kanonicznego na Uniwersytecie Papieskim Świętego Tomasza – „Angelicum” w Rzymie.

W latach 2009-2015 był wykładowcą na Wydziale Prawa Kanonicznego tej rzymskiej uczelni, piastując również funkcję prodziekana Wydziału. W 2015 roku powrócił do Polskiej Prowincji i będzie wykładowcą Wydziału Prawa Kanonicznego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie.

fot. Norbert Kuczko OP