Obronił doktorat z teologii moralnej na Katolickim Uniwersytecie.

Temat przewodu doktorskiego brzmiał: „Misja psychiatry w świetle Magisterium Kościoła”. Promotorem pracy był o. prof. dr hab. Andrzej Derdziuk OFMCap., zaś recenzentami:  prof. dr hab. Stanisława Steuden z Wydziału Psychologii KUL oraz dr hab. med. Marcin Olajossy, kierownik Katedry Psychiatrii w Lublinie.

Komisja egzaminacyjna jednomyślnie wystąpiła do Rady Wydziału Teologii KUL z wnioskiem o nadanie stopnia doktora z wyróżnieniem oraz o przyznanie Nagrody Rektora.

W publicznej obronie rozprawy doktorskiej o. Artura Hąci – która odbyła się 29 września – wzięli udział jego rodzice, rodzeństwo oraz współbracia z licznych klasztorów, a wśród nich: o. dr hab. Michał Paluch – regens Polskiej Prowincji Dominikanów, o. dr Robert Plich – wicerektor Kolegium Filozficzno-Teologicznego Dominikanów, o. Grzegorz Kluz – przeor konwentu lubelskiego i o. prof. dr hab. Andrzej Potocki.

Ojciec Artur jest lekarzem. Ukończył studia medyczne na Akademii Medycznej w Poznaniu. Pracował w szpitalach w Poznaniu i Rzeszowie. Od 2011 roku jest w trakcie specjalizacji z psychiatrii, którą odbywa w Klinice Psychiatrii w Lublinie.

fot. Mirosław Sander OP