Ojciec Jan Andrzej Kłoczowski jest czwartym polskim dominikaninem, który może się poszczycić tym wyróżnieniem.

Mistrz Świętej Teologii to honorowy tytuł naukowy przyznawany w Zakonie Dominikańskim przez jego generała w uznaniu wybitnych osiągnięć w dziedzinie teologii. Do tej pory w Polsce tytuł ten posiadało trzech ojców: dr Kazimierz Marciniak, dr Władysław Kaczyński i prof. Jacek Salij.

Historyk sztuki i filozof

Jan Andrzej Kłoczowski urodził się w 1937 roku w Warszawie. Po studiach magisterskich z historii sztuki w Poznaniu przygotowywał rozprawę doktorską w Katedrze Historii Sztuki KUL.

W 1963 roku wstąpił do Zakonu Kaznodziejskiego, gdzie odbył studia z filozofii i teologii. W latach 1966-1971 dzięki uczestnictwu w seminarium prowadzonym przez ks. prof. Mariana Jaworskiego, napisał pracę o „Religijnych źródłach ateizmu Ludwika Feuerbacha”, za którą otrzymał zakonny tytuł lektora świętej teologii.

Kontynuował studia na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, wieńcząc je w 1975 roku rozprawą doktorską pod kierunkiem prof. Zofii Zdybickiej na temat: „Człowiek bogiem człowieka. Filozoficzny kontekst interpretacji religii w myśli Ludwika Feuerbacha”.

W 1971 roku rozpoczął wykłady w Kolegium Filozoficzno-Teologicznym Ojców Dominikanów w Krakowie w zakresie filozofii religii, dziejów myśli XIX i XX wieku oraz filozofii Boga. W ciągu kolejnych dziesięcioleci wykładał także w Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie (obecnie Uniwersytet Papieski Jana Pawła II).

W 1990 roku przedstawił rozprawę habilitacyjną zatytułowaną: „Więcej niż mit. Leszka Kołakowskiego spory o religię”. Został wówczas kierownikiem Katedry Filozofii Religii na Wydziale Filozoficznym PAT. W 1999 roku otrzymał tytuł profesorski.

W „Beczce” i „W drodze”

Obok pracy naukowej, o. Kłoczowski prowadził także aktywną pracę duszpasterską. W latach 1970-1986 był duszpasterzem krakowskiego duszpasterstwa akademickiego „Beczka”. W 1973 roku był jednym z założycieli dominikańskiego miesięcznika „W drodze” i przez dwadzieścia lat należał do zespołu redakcyjnego.

Order od prezydenta

Warto dodać, że w latach 70. i 80. o. Kłoczowski wspierał działalność opozycji demokratycznej. Na początku stanu wojennego był krótko internowany. W 2007 roku został odznaczony przez prezydenta Lecha Kaczyńskiego Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski „za wybitne zasługi w działalności na rzecz przemian demokratycznych w Polsce, za osiągnięcia w podejmowanej z pożytkiem dla kraju pracy zawodowej i społecznej”.

Stowarzyszenie Wydawców Katolickich uhonorowało go nagrodą „Feniks 2008” – „za wybitne osiągnięcia w zakresie filozofii religii, umiejętność godzenia życia naukowego i powołania kapłańskiego oraz za kazania filozoficzne i stworzenie w Beczce przestrzeni wolności w trudnych latach zniewolenia”.

Ojciec Kłoczowski pełnił także ważne funkcje w Polskiej Prowincji Dominikanów, m.in. przez trzy kadencje był regensem studiów, a także dwukrotnie rektorem dominikańskiego Kolegium Filozoficzno-Teologicznego.

Chociaż w 2007 roku przeszedł na emeryturę, nadal aktywnie angażuje się w działalność naukową, współpracując z wieloma inicjatywami naukowo-popularyzatorskimi podejmowanymi przez polskich dominikanów.