W Rzymie odbyło się spotkanie poświęcone restrukturyzacji Zakonu. Zmiany mają nastąpić do 2016 roku – gdy dominikanie świętować będą swoje 800-lecie.

W dniach 7-11 lipca na rzymskim Angelicum z generałem Zakonu, o. Bruno Cadoré i przedstawicielami Kurii Generalnej spotkali się prowincjałowie, których prowincje posiadają wikariaty lub prowadzą duszpasterstwo poza terytorium prowincji, wikariusze generalni i prowincjalni, przedstawiciele braci pracujących poza swoimi macierzystymi prowincjami i zaproszeni goście.

Wśród uczestników spotkania było trzech Polaków: o. Paweł Kozacki – przełożony polskich dominikanów, o. Jacek Dudka – wikariusz Rosji i Ukrainy oraz o. Dominik Jarczewski, który pomagał w tłumaczeniach językowych.

Podczas kilkudniowych obrad bracia zapoznali się z wieloma prezentacjami, które dotyczyły życia dominikanów i ich obecności w różnych miejscach na świecie. Ojciec Cadoré w swoim wystąpieniu, zatytułowanym „Wikariaty a misja Zakonu”, przybliżył liczne aspekty obecności Rodziny Dominikańskiej w wikariatach.

Bardziej szczegółowe prezentacje dotyczyły również przepowiadania i życia wspólnotowego, troski o powołania i formację, a także zmian w przepisach organizujących życie Zakonu. Uczestnicy mieli również okazję do dyskusji w grupach panelowych; dzięki ich pracy udało się przygotować konkretne propozycje i oceny na przyszłość.

Postanowiono w Rzymie i Trogirze

Celem spotkania było przede wszystkim przyjrzenie się postępom w restrukturyzacji Zakonu, zapoczątkowanej postanowieniami Kapituły Generalnej w Rzymie w 2010 roku i potwierdzonej podczas Kapituły w ubiegłym roku w Trogirze.

Zdecydowano wówczas, że wskutek zmian, które mają się zakończyć do 2016 roku, Zakon będzie się składał jedynie z prowincji i wiceprowincji. Wikariaty generalne mają przestać być zarządzane wprost przez Generała Zakonu – mają usamodzielnić się jako wiceprowincje lub prowincje bądź też stać się wikariatami konkretnej prowincji.

Prowincje to podstawowe jednostki organizacyjne Zakonu, zachowujące swoją autonomię. Składają się z przynajmniej trzech konwentów, w których powinno mieszkać minimum czterdziestu braci z prawem głosu. Wiceprowincje to mniejsze jednostki – posiadają przynajmniej dwa konwenty i dwudziestu pięciu braci uprawnionych do głosowania.

Natomiast na terenie nienależącym do żadnej prowincji czy wiceprowincji generał może utworzyć wikariat o określonym terytorium.

W Europie Środkowo-Wschodniej ze zmianami

Proces restrukturyzacji Zakonu dotyczy także Polski. Podczas tegorocznej kapituły prowincjalnej polscy dominikanie, odpowiadając na zachętę o. Cadoré i realizując postanowienia dwóch ostatnich kapituł generalnych, rozpoczęli proces przejęcia odpowiedzialności za Wikariat Generalny Rosji i Ukrainy. Podlegał on dotychczas bezpośrednio Generałowi Zakonu.

Wikariat ten liczy 35 braci, z których większość stanowią polscy dominikanie. Do wikariatu należy też dwóch Francuzów, 12 Ukraińców i dwóch Rosjan. Prowadzą oni dom św. Katarzyny w Sankt Petersburgu na terenie Rosji oraz pięć klasztorów na Ukrainie: w Czortkowie, Fastowie, Jałcie, Lwowie i Kijowie.

Polscy dominikanie zobowiązali się do podjęcia działań zmierzających do ustanowienia Wikariatu Prowincjalnego Ukrainy oraz przyjęcia Domu św. Katarzyny w Petersburgu jako domu Prowincji Polskiej poza jej granicami.