Tematem rozprawy doktorskiej ojca Wojciecha Prusa był spór o rozumienie świętości Kościoła w pierwszych wiekach chrześcijaństwa.

Nowy doktor Polskiej Prowincji Zakonu Kaznodziejskiego bronił publicznie pracy zatytułowanej „Spór o »Ecclesia sancta« w Afryce na podstawie łacińskich przekazów patrystycznych III i IV wieku”, którą napisał pod kierunkiem ks. prof. Bogdana Częsza z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu.

7 maja w publicznej obronie doktoratu na Wydziale Teologicznym UAM wzięli m.in. udział recenzenci rozprawy o. Prusa: dominikanin o. prof. Jacek Salij z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie i ks. prof. Antoni Swoboda z UAM. Obecny był też prowincjał Polskiej Prowincji Zakonu Kaznodziejskiego, o. Paweł Kozacki.

 

 

„Porównałem dwie różne epoki: czas prześladowań chrześcijan w trzecim wieku i czas wolności politycznej Kościoła, który nastał w czwartym stuleciu po ogłoszeniu edyktu mediolańskiego. W obu stuleciach bardzo żywy był spór o to, jak rozumieć świętość Kościoła” – mówi o. Prus, który w swoim doktoracie analizował m.in. pisma Tertuliana,  Cypriana z Kartaginy i Optata z Milewy.

„Zwolennicy nurtu rygorystycznego uważali, że świętość Kościoła należy pojmować jako doskonałość moralną jego członków, a więc wykluczający ze społeczności kościelnej grzeszników. Przedstawiciele mniej rygorystycznego nurtu opowiadali się natomiast za poglądem, że o świętości Kościoła przesądza obecność w nim Ducha Świętego. W trakcie sporów doprecyzowali, że to Chrystus przekazuje Ducha Świętego Kościołowi, poprzez swoje sakramenty. Ostatecznie zwyciężył ten drugi pogląd, który obowiązuje do dziś” – wyjaśnia dominikanin.

O. Prus zaznacza, że choć spór o świętość Kościoła rozstrzygnięto już kilkanaście wieków temu, to rozumienie tego problemu do dziś nastręcza wiele kłopotów. „Wielu ludzi nadal chce utożsamiać świętość Kościoła z doskonałością moralną członków wspólnoty wierzących. Paradoksalnie takie ujęcie prezentują najczęściej osoby niewierzące. Obecne jest ono również w mediach” – mówi dominikanin.

Jego zdaniem, „studiowanie problematyki świętości Kościoła wspiera własną wiarę i może być pomocne w porządkowaniu debat społecznych”.

O. Wojciech Prus urodził się w 1964 roku w Poznaniu. Do Zakonu Kaznodziejskiego wstąpił w 1983 roku, a siedem lat później przyjął święcenia kapłańskie. Studiował patrystykę w Instytucie Patrystycznym „Augustianum” przy Papieskim Uniwersytecie Laterańskim w Rzymie. Przez wiele lat był syndykiem Polskiej Prowincji Dominikanów. Obecnie jest dyrektorem dominikańskiego Wydawnictwa „W drodze” i subprzeorem poznańskiego klasztoru.