W dniach 21-25 maja w Bolonii spotkali się świeccy dominikanie, by wspólnie zastanawiać się nad sposobami głoszenia Ewangelii współczesnemu światu.

W odbywającym się co trzy lata spotkaniu wzięło udział ponad 30 delegatów poszczególnych prowincji i wikariatów Zakonu Kaznodziejskiego z terenu Europy. Polską Prowincję reprezentowali: Piotr Grodecki – członek prowincjalnej rady świeckich dominikanów w Polsce oraz o. Dariusz Kantypowicz – prowincjalny promotor świeckich dominikanów. W obradach uczestniczyli także członkowie ustępującej Europejskiej Rady Fraterni Świeckich Dominikanów oraz promotor generalny, o. Rui Carlos Lopes.

Docierać na peryferie

Dziewiąte już spotkanie świeckich dominikanów z Europy przebiegało pod hasłem „Nosiciele pochodni”. Uczestnicy mieli okazję wysłuchać wystąpienia Roberta Mickensa, amerykańskiego dziennikarza i watykanisty, zatytułowanego: „Budowanie przyjaznych relacji Chrystusa z ludźmi marginesu. Papież Franciszek i wezwanie do dialogu z wszystkimi grupami społecznymi”.

W toku późniejszej dyskusji delegaci podkreślali konieczność otwarcia się na osoby żyjące na peryferiach Kościoła. Zwracali także uwagę, że wchodząc w te obszary i przekraczając granice języków, narodowości, ras i kultur należy czuwać, aby nie przekroczyć jednocześnie granic katolickiej ortodoksji.

Rozmawiano także nad współpracą z dość słabo obecnym w Europie Międzynarodowym Ruchem Młodzieży Dominikańskiej. Uczestnicy pytali przedstawicieli tego Ruchu, na ile ich wspólnota może być źródłem powołań do świeckiej gałęzi Zakonu. Przedstawiciele Ruchu zaskoczyli zgromadzonych pytaniem, czy świeccy dominikanie widzą w młodzieży pole dla swojej apostolskiej działalności. Jak podkreślano, przestrzenią współpracy między tymi dwiema formami życia dominikańskiego mogą być inicjatywy kulturalne, działania charytatywne, wspólne studium czy podejmowane razem dzieła modlitewne.

Na prośbę uczestników zgromadzenia Michaiło Sorokin z Ukrainy przedstawił genezę i przebieg wydarzeń w tym kraju. Michał dał wyraz swojej nadziei na pokojowe rozwiązanie konfliktu i wezwał wszystkich do solidarności i modlitwy.

Naśladować Założyciela

Obok rozmów i dyskusji ważną częścią spotkania była wspólna modlitwa przy grobie założyciela Zakonu, św. Dominika Guzmana. Delegaci dziękowali za Zakon i swoje powołanie, polecając wstawiennictwu św. Dominika wszystkie fraternie i rodziny, asystentów i promotorów oraz osoby rozeznające swoje powołanie do naśladowania Dominika.

 

 

 

Uczestnicy spotkania wzięli udział w uroczystej Mszy sprawowanej przy grobie św. Dominika w rocznicę przeniesienia jego relikwii w 1233 roku. We wspólną modlitwę włączyli się licznie przedstawiciele lokalnej Rodziny Dominikańskiej – członkowie dwóch fraterni z Bolonii, siostry i bracia.

O czym marzy Generał

Na zakończenie z delegatami spotkał się generał Zakonu, o. Bruno Cadoré. Przypominał, że aby być skutecznym głosicielem Słowa, trzeba je najpierw przyjąć do swojego życia. Zwrócił uwagę na rolę przyjaźni i wspólnoty w realizacji powołania świeckich do głoszenia, także w kontekście studium i udzielanego sobie wzajemnie wsparcia w realizacji misji.

Po wspólnym posiłku Generał odpowiadał na pytania delegatów, dotyczące współpracy z innymi gałęziami Zakonu, oczekiwań braci w stosunku do świeckich i formacji do bycia głosicielem. Ojciec Cadoré często odwoływał się do listu, który z okazji trwającego obecnie roku poświęconego świeckim dominikanom skierował do całego Zakonu.

„Różnorodność doświadczeń jest bardzo potrzebna Rodzinie Dominikańskiej, aby mogła ona głosić Ewangelię. Jesteśmy w niej po to, by przepowiadać w Kościele jako chrześcijanie; tożsamość dominikańska jest wtórna. Jest moim marzeniem, aby w Rodzinie Dominikańskiej wszyscy czuli się szczęśliwi i odkrywali własną tożsamość, a głoszenie Ewangelii było najważniejszym celem” – mówił Generał.

Pytany o sposoby współpracy z młodymi, zachęcał do wejścia w dialog z kolejnym pokoleniem – wychodząc także poza grono znanych sobie osób we własnej rodzinie czy parafii. „Czytajcie wspólnie Pismo święte, ciągle od nowa, uczcie się wspólnie Bożego Słowa i uważnie go słuchajcie” – zachęcał delegatów o. Cadoré.

Przypominając o zadaniach świeckich w Kościele, podkreślił, że nie są oni tylko odbiorcami posługi kapłanów i biskupów, ale są ich partnerami w przepowiadaniu Dobrej Nowiny.

Bułgarska fraternia w Polskiej Prowincji

W ostatnim dniu spotkania wybrano pięcioosobową Europejską Radę Fraterni Świeckich Dominikanów. W jej skład weszły dwie dotychczasowe członkinie Rady: Eva Zudorova ze Słowacji i Leny Beemer de Vos z Holandii, a także Aksel Misje z Norwegii, Arnaud Kientz z Francji i Olga Rozhmikova z Rosji. Na czteroletnią pracę na rzecz świeckich dominikanów w Europie nowym radnym udzielił błogosławieństwa promotor generalny, o. Rui Lopes.

Warto zauważyć, że wobec zbliżającej się reorganizacji struktur Zakonu w Europie Środkowo-Wschodniej, wikariat Rosji i Ukrainy, do którego obecnie należy jedna z nowych członkiń Rady, przejdzie pod opiekę Polskiej Prowincji. Olga Rozhmikova mieszka w Sankt Petersburgu, jest przełożoną fraterni w Moskwie. Chrzest przyjęła w wieku dorosłym, a 10 lat temu złożyła swe pierwsze przyrzeczenia jako świecka dominikanka.

Ojciec Lopes ogłosił także, że Generał Zakonu przychylił się do prośby fraterni działającej w Bułgarii i zgodził się na przyłączenie jej do Polskiej Prowincji. Fraternia ta powstała dzięki pomocy i zaangażowaniu świeckich dominikanów z Warszawy, z których doświadczenia przez wiele lat korzystała.

Do Polskiej Prowincji zakonu należą obecnie 24 fraternie, zrzeszające ponad 450 osób.