Obradująca od tygodnia w Krakowie Kapituła Prowincjalna dominikanów wybrała Definitorium. To sześciu braci stanowiących niejako „senat” kapituły.

Do Definitorium zostali wybrani następujący dominikanie: Adam Sulikowski (pierwszy definitor), Witold Słabig, Michał Adamski, Piotr Ciuba, Mirosław Sander i Tomasz Grabowski.

Bracia ci przez kolejne kilka tygodni sprawować będą wraz z Prowincjałem władzę w Polskiej Prowincji Zakonu Kaznodziejskiego, opracowując wnioski kapituły i podejmując kluczowe decyzje.

Po zakończeniu kapituły bracia definitorzy tworzyć będą Radę Prowincji, wspomagającą Prowincjała w rządzeniu. W skład Rady, oprócz sześciu definitorów, wchodzi także dwóch braci wybranych przez kapitułę. Kapituła wybrała ojców: Jakuba Kruczka i Marcina Lisaka.

Ponadto do Rady Prowincji należą również oficjaliści, wybrani w późniejszym terminie: regens i socjusz; do Rady wchodzi także z urzędu ustępujący prowincjał.